Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Fysisk aktivitet og læring

Få viden om bevægelse og fysisk aktivitet som didaktisk værktøj. Så vores børn, unge og voksne kan lære bedre.

01

Fysisk aktivitet og læring

Kan bevægelse bidrage til at børn bliver bedre til matematik? Det korte svar er ja. Forskningen har de seneste ti år dokumenteret en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.  I dag arbejder mange daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, virksomheder og i sundhedssektoren med bevægelse som didaktisk værktøj. Så vores børn, unge og voksne kan lære bedre.

Interessen for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring vokser. Det oplever vi i UC SYD Forskning. Daginstitutioner og skoler efterspørger særligt viden om, hvordan de kan implementere mere bevægelse i børnenes hverdag.

Heldigvis dækker fysisk aktivitet over mange forskellige typer af bevægelse. Fra transport til og fra skole, bevægelse i idrætstimerne, bevægelse integreret i den boglige undervisning, korte aktive pauser i undervisningen eller bevægelse i frikvartererne.

02

UC SYDs eksperter

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. 

03

Til dig, der arbejder med fysisk aktivitet og læring

Skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og virksomheder har fået øjnene op for hvordan fysisk aktivitet kan bidrage positivt til elevernes, børnenes eller ansattes læring og trivsel.

Mange lærere og pædagoger har haft bevægelse som læringsværktøj med i deres didaktiske værktøjskasse i årevis. Folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen har sat ekstra fokus på at skabe effektive læringssituationer og miljøer med fysisk aktivitet.

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet ofte bidrager positivt til læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner, erhvervsskoler  udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.

Sådan arbejder vi med fysisk aktivitet og læring

Mange af UC SYD's forsknings- og udviklingsprojekter foregår i et tæt samarbejde med skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og kommunale forvaltninger. Sammen med jer identificerer vi de væsentligste udfordringer omkring sundhedsfremme og læring og finder de gode løsninger.

Ofte er projekterne en blanding af forskning/dokumentation og udviklingsprocesser/interventioner designet til at løse de udfordringer praksis står med i den lokale kontekst. Indsatserne kan være forankret i den kommunale forvaltning eller ude på den enkelte institution og foregår altid i en tæt dialog om hvilke problemstillinger, der er væsentlige at tage fat på.

UC SYD har udviklet en række eksemplariske aktiviteter til bevægelse integreret i undervisningen for Undervisningsministeriet. Aktiviteterne tager afsæt i følgende opdeling af måder at arbejde med bevægelse integreret i undervisningen:

 • kreative og æstetiske læringsaktiviteter
 • legende aktiviteter
 • strukturering af undervisning
 • kropsliggørelse af fagligt indhold og situeret anvendelse

Se modellen som didaktisk plakat

Fysisk aktivitet og læring i daginstitutioner med Hoppeline

UC SYD arbejder også med fysisk aktivitet og læring i projektet Hoppeline. I Hoppeline modtager næsten 3.000 danske daginstitutioner og dagplejere gratis materiale, de kan bruge til at arbejde med fysisk aktivitet og den dramatiserende fortælling.

Børnene lærer at tale om sundhed og bevægelse, og oplever at bevægelse er sjovt. De lærer bevægelsesglæde. De deltagende institutioner modtager alle hånddukker med tilhørende aktiverende fortællinger, taktile fortællinger, lege aktiviteter og meget mere.

Projektets grundfilosofi er, at en af de mest betydningsfulde sundhedsfremmende gaver, vi kan give børn, er viden og erfaring med, hvad der har betydning for at have det godt og glæden ved bevægelse.

Hoppeline tager udgangspunkt i et bredt, positivt syn på sundhed, hvilket betyder, at livskvalitet og velvære så vel som livsstil har indflydelse på sundheden. Når sundhed betragtes som et spørgsmål om at leve et godt børneliv, betyder det, at sundhedsfremmende aktiviteter tager udgangspunkt i børns værdier og motivationer. Det betyder, at legen kommer naturligt i fokus.

Derfor er hjertet i Hoppeline den fælles, fantasifulde kropslige og legende fortælling.

Inspiration til fysisk aktivitet som læringsværktøj i undervisningen

Frugtsalat, klask et ord, farlige fangelege, speed dating eller kroppen skriver.

Find inspiration og ideer til bevægelse og fysisk aktivitet i din boglige undervisning, idrætstimerne og frikvartererne hos Aktiv Året Rundt.

Tre gode råd om fysisk aktivitet og læring
 1. Skal du og dine kollegaer til at implementere bevægelse i den pædagogiske og didaktiske praksis, så husk at nogle bevægelsesaktiviteter bedst fungerer for de børn, der er dygtige til at bevæge sig.

  Spiller 20 børn en fodboldkamp i 20 minutter vil nogle børn røre bolden meget; andre børn rører slet ikke bolden. Ændrer du spillet, så børnene spiller to mod to, vil alle børn røre bolden ofte.

  Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på om de bevægelsesaktiviteter, du sætter i gang, egner sig til at inkludere alle børn.

   
 2. Brug internettet. Her kan du hente rigtigt meget inspiration. F.eks. hos skoleidræt.dk, aktivaaretrundt.dk eller tibis.dk hvis I har fokus på elever med særlige behov. 

   
 3. Aftal med dine kollegaer og dine elever hvilke typer af bevægelse I implementerer og hvorfor. Vidensråd for forebyggelse  foreslår følgende seks kategorier til bevægelse i skolen:
 • aktive pauser
 • fysisk træning
 • bevægelse integreret i undervisningen
 • idrætsfaget
 • fri leg / pauser
 • transport til og fra skole

  Det er vigtigt, at du er bevidst om hvilke typer af bevægelse, du vælger at arbejde med. Hvis du tænker bevægelse ind i alle skolens aktiviteter kan det blive uoverskueligt.

  Derfor er det en god ide at af aftale hvordan og hvornår I arbejder med bevægelse, så I også kan gennemføre undervisning uden bevægelse med god samvittighed.

Brug for et udviklingsbesøg?

Har du brug for viden og konkrete erfaringer til at implementere mere fysisk aktivitet i jeres daginstitution eller på jeres skole, så kommer vi gerne på besøg til en uforpligtende snak om jeres udfordringer og muligheder. Kontakt docent Jesper von Seelen.

Få del i den nyeste viden

Den forskningsviden, vi udvikler på UC SYD, bliver en del af undervisningen på vores diplom- og akademiuddannelser. Her vil du møde undervisere, der også forsker og deler deres viden med dig.

Er du interesseret i nye kompetencer og viden indenfor det pædagogiske område og fysisk aktivitet og læring, kan du læse mere om dine muligheder og se moduler og specialiserede fagområder under Den pædagogiske diplomuddannelse.

04

Det siger forskningen om fysisk aktivitet og læring

Der hersker ikke længere tvivl om, at bevægelse kan bidrage positivt til både børns og voksnes læring.

I 2016 deltog Jesper von Seelen, docent ved UC SYD,  i udarbejdelsen af rapporten Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i skolen fra Vidensråd for forebyggelse.

Desuden bidrog Jesper som ekspert til 21 konsensus statements om børn og unge og fysisk aktivitet, herunder sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, som konsensuskonferencen i 2016 udgav på baggrund af input fra 25 internationale eksperter.

Det ved vi om bevægelse og læring

Selvom forskningen i sammenhængen mellem bevægelse og læring er relativ ung, vokser dokumentationen for at forskellige former for fysisk aktivitet kan bidrage positivt til læring med stor hastighed.

Fakta om executive funktioner

De executive funktioner er de kognitive processer, der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd, evnen til at regulere og prioritere adfærd i forhold til omgivelserne og har stor betydning for børns skolegang, herunder den akademiske præstation.

At forske i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring er et relativt nyt fænomen. Oprindeligt startede forskerne med at undersøge effekten af fysisk aktivitet på Alzheimers patienter. Fra sidst i 1990’erne begyndte interessen for sammenhængen mellem bevægelse og mentale processer også at inkludere raske – herunder også børn og unge.

Siden har interessen for fysisk aktivitet og læring vokset hurtigt både i Danmark og internationalt. Et af de områder der har fået særligt meget fokus er de såkaldte executive funktioner  (Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008).

Executive funktioner er de kognitive processer der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd, evnen til at regulere og prioritere adfærd i forhold til omgivelserne og har stor betydning for børns skolegang, herunder den akademiske præstation.

Interessen for netop de executive funktioner skyldes at disse mentale processer samtidig med at have stor betydning for børns læring også har vist sig at kunne påvirkes af fysisk aktivitet.

Bevægelse er meget mere end idrætstimerne

I takt med at flere og flere børn bevæger sig for lidt er interessen for at integrere bevægelse i skoledagen og i andre pædagogiske aktiviteter vokset de seneste 15-20 år. De tidligste projekter havde særligt fokus på idrætstimerne som den metode man brugte til at øge mængden af fysisk aktivitet.

Men i de seneste 10 år er fokus også flyttet over på vigtigheden af at idrætstimerne ikke kan løfte behovet alene. Det er vigtigt også at tænke bevægelse ind i transport til og fra skole, frikvarterende, den boglige undervisning og de understøttende timer. Det har vist sig, at det er en god ide at tænke bevægelse som et bredt begreb og ikke begrænse det til idræt. Bevægelse eller fysisk aktivitet er også dans, friluftsaktiviteter, gamle lege og alt muligt andet.

Læs om forsknings-programmet bag

Læs mere om Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme, som videnstemaet fysisk aktivitet og læring er en del af.

Eller kontakt Docent Jesper von Seelen på 7266 5257 | jvse@ucsyd.dk for information om vores forskning indenfor fysisk aktivitet og læring.

Idrætstimer har betydning for den faglige præstation

Et område der har haft stor opmærksomhed i forskningen er betydningen af flere og/eller bedre idrætstimer. Samlet set viser projekterne (Ardoy et al., 2014; Bugge et al., 2012; Käll, Nilsson, & Lindén, 2,014; Klakk, Andersen, Heidemann, Møller, & Wedderkopp, 2014) at flere og/eller bedre idrætstimer har en positiv effekt på elevernes faglige præstation.

Bevægelse før, under og efter undervisningen

Et nyt og meget perspektivrigt resultat kommer fra en gruppe forskere på Københavns Universitet, der har vist, at eleverne bedre kan huske undervisningen, hvis de er fysisk aktive umiddelbart efter at undervisningen er slut (Lundbye-Jensen, Skriver, Nielsen, & Roig, 2017).

Tidligere har bevægelse været brugt før eller under undervisningen, men projektets resultater åbner op for at bevægelse efter undervisningen sandsynligvis også har en positiv betydning for elevernes hukommelse.

Brug for mere nuanceret viden om bevægelse

Vi ved, at bevægelse har en effekt på læring. Men der er mange nuancer af bevægelse, som vi endnu ikke ved nok om. Den viden vil vi i UC SYD gerne kvalificere:

Fysisk aktiv læring

UC SYD deltager i et EU-projekt sammen med fem andre lande, hvor erfaringer fra de seneste 10-15 år med at integrere fysisk aktivitet i skoledagen rundt omkring i Europa samles på en fælles europæisk hjemmeside med både inspirationsmateriale og baggrundsdokumenter.

Projektet undersøger hvordan professionelle - primært lærere og pædagoger - arbejder med at integrere fysisk aktivitet. 

Ud over inspirationsmateriale udvikler projektet også en læseplan for lærerstuderende i hele Europa med fokus på integrationen af fysisk aktivitet i undervisningen.

Den digitale platform vil være klar i 2022. 

KaMiBe - inkluderende læringsmiljøer

Claus Løgstrup Ottesen, Kristian Rasmussen og Sanne Feldt-Rasmussen har siden 2015 arbejdet med  forskningsprojektet KaMiBe.

Her undersøger vi effekten af, at lærere og pædagoger sammen med eleverne arbejder med karakterstyrke, mindfulness og bevægelse i skolen og i overgangen fra børnehave til skole.  Projektet har vist, at over de 24 uger projektet løb, skete markante forandringer i klassens sociale miljø. Ifølge pædagoger og lærere er eleverne mere åbne overfor hinanden og er mindre kritiske overfor, hvem de vil lege med.

 

Aktiv Året Rundt som sundhedskampagne

Julie Dalgaard Guldager færdiggjorde i februar 2020 sit ph.d.-projekt "It has to be fun to healthy", om hvordan skoler og lærere anvender Danmarks største sundhedskampagne Aktiv Rundt i Danmark og hvilke potentialer, der ligger i den form for sundhedsindsatser.

I konklusionen kan du læse at konteksten er afgørende for implementering af bevægelse i skolen, og at det ikke kan forventes, at skolebaserede sundhedsfremmeprojekter implementeres på samme måde på forskellige skoler i forskellige kontekster. 

05

Relateret viden

Du kan finde mere viden om fysisk aktivitet og læring i følgende udgivelser og projekter

Antologi fra Akademisk Forlag om den sundhedsfremmende skole.
Med bidrag fra UC SYD får du mange relevante kapitler til arbejdet med sundhedsfremmende tiltag i skolen – også om bevægelse som didaktisk værktøj.

Rapport fra Vidensråd for forebyggelse
Få et overblik over evidensen for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, sundhed og trivsel. 

Artikel fra British Journal of Sports Medicine
Få opsummeret konklusionerne fra en konsensuskonference om bl.a. fysisk aktivitet og læring i 2016. 

Certificeret KOSMOS sundheds- eller bevægelsesskole
I det nationale videncenter KOSMOS har I bl.a. mulighed for at blive certificeret KOSMOS sundheds- eller bevægelsesskole.

06

Kontakt

Har du spørgsmål? Kontakt

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.