Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Videnstemaer

UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Videnstemaer i fokus

Vi sætter et særligt fokus på de spørgsmål og udfordringer, velfærdsprofessionerne oplever, med vores videnstemaer.

Vores forskere har en dyb forskningsviden i hvert enkelt tema. Målet er at hjælpe lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere med kvalificerede løsninger på aktuelle udfordringer.

Mød vores eksperter, læs mere om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Videnstema om atmosfæreforskning ved UC SYD

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Atmosfæreforskning

Atmosfærer er sært uhåndgribelige, selvom vi ikke er i tvivl om, at de findes. Men hvor befinder en atmosfære sig egentlig? På UC SYD forsker vi i atmosfærer i mange forskellige kontekster som hospitaler, daginstitutioner, museer og udendørs kulturmiljøer - hele tiden med mennesket i fokus.
Børneperspektiver er en særlig vinkel på praksis – en vinkel fra børns ståsteder

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Børneperspektiver, børnekultur og børnefællesskaber

At arbejde med et børneperspektiv er relevant for professioner, der er optagede af at skabe og tilrettelægge de bedste udviklings- og læringsbetingelser for børn. Det gælder både professionelle i dagtilbud og skole, men også for dem, der møder børnene, når deres liv er vanskeligt og kompliceret.
Banner dannelse

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Dannelse og etik

Vi undersøger, hvad dannelse og etik er og hvilken rolle de to begreber skal spille i en pædagogisk sammenhæng hele vejen fra vuggestue til seniorhøjskole.. Læs med.
Skolerelever i den sundhedsfremmende skole

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Den sundhedsfremmende skole

Den sundhedsfremmende skole arbejder systematisk og struktureret med elevernes og medarbejdernes trivsel og sundhed. Udover øget trivsel og sundhed, bidrager arbejdet i sidste instans også positivt til elevernes læring.
De store livsspørgsmål bliver ofte aktuelle, når vi udfordres i livet, for eksempel i mødet med svær sygdom og død - eller bliver forældre

Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Aktive børn

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Fysisk aktivitet og læring

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet ofte bidrager positivt til læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.
Unge mennesker i inkluderende fællesskab. Inklusion og eksklusion

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Inklusion og eksklusion

Vi forsker i inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger.
Videnstema om leg og legekultur i dagtilbud UC SYD

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Leg og legekultur i dagtilbud

Leg er et både enkelt og kompliceret begreb. Det er så enkelt, at vi bruger det med lethed i hverdagen. Men det er kompliceret at skulle beskrive hvad leg egentlig er. Vi har gjort et forsøg.
Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på.
Videnstema om netværksanbringelse og socialt arbejde UC SYD

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Netværksinddragelse og socialt arbejde

Den systematiske netværksinddragelse eller anbringelse i slægt og netværk foregår ikke i det ønskede omfang. Hvorfor ikke? Og hvordan vi kan forstå og håndtere fag-personers og borgeres løbende mikrofaglige udfordringer og deres rammebetingelser?
Videnstema om overgange fra dagtilbud til skole

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Overgang fra dagtilbud til skole

Børns overgang fra dagtilbud til skole fortjener pædagogisk opmærksomhed af flere årsager. Først og fremmest fordi overgangen har stor betydning for de børn, det drejer sig om. Men også fordi der er behov for nye måder at forstå og håndtere overgangen på.
Professionelle læringsfællesskaber bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er i dagtilbud og skoler med at styrke den pædagogiske praksis og faglighed

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Professionelle læringsfællesskaber

Forskning i professionelle læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik. Det kan åbne for nye veje til at understøtte børn og unge i deres læringsprocesser.
Ældre borger rehabiliterer

Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Rehabilitering

Der er solid evidens for rehabilitering. Men vores forskning viser, at implementeringen er en udfordring. Læs om vores forskningsresultater med rehabiliteringsindsatser, organisering, metoder, modeller og teknologier.
UC SYD har ekspertviden om skoleledelse

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Skoleledelse

Pædagogisk, faglig, administrativ og strategisk skoleledelse udfoldet i en praksis med bureaukrati, centraliseret styring, markedsorientering og professionel selvorganisering. Danske skoleledere bør have et reflekteret og nuanceret vidensgrundlag for at bedrive skoleledelse.
Sundhedskompetencer (’health literacy’) er betegnelsen for vores evne til at finde, forstå, vurdere og anvende sundhedsinformationer.

Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Social ulighed og sundhedskompetencer

I UC SYD vil vi bidrage til at få skabt en øget viden om, hvordan bl.a. kommuner og sygehuse kan inddrage sundhedskompetencer i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – ikke mindst i forhold til udsatte grupper.
På UC SYD arbejder vi for at koble sundhedsfremmende indsatser på dagtilbudsområdet

Forskningsprogrammet for barndoms-pædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Sundhedsfremme i dagtilbud

På UC SYD arbejder vi for at koble sundhedsfremmende indsatser på dagtilbudsområdet til dagstilbuddets opgave med at drage omsorg for alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling.
UC SYD har ekspertviden om teknologiforståelse

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Teknologiforståelse

Begreberne teknologiforståelse og digital dannelse er blevet centrale omdrejningspunkter på alle uddannelsesniveauer. På UC SYD arbejder vi med at identificere, forstå og præge de fænomener og processer, der indgår i undervisning og læring af teknologiforståelse og digital dannelse.
Videnstema om tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde UC SYD

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde

De store spørgsmål er både hvornår og hvordan professionerne bør samarbejde, hvad de bør samarbejde om og med hvilken forventet effekt. Læs hvad forskningen fortæller os.