Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Den sundhedsfremmende skole

Forbindelsen mellem sundhed, trivsel og læring er et område, som mange lærere, politikere, forældre og skoleledere i stigende grad får øje på både i Danmark og udlandet – og den udvikling understøtter vi på UC SYD.

01

Den sundhedsfremmende skole

Den sundhedsfremmende skole arbejder systematisk og struktureret med elevernes og medarbejdernes trivsel og sundhed. Udover øget trivsel og sundhed, bidrager arbejdet i sidste instans også positivt til elevernes læring. Skolernes sundhedsfremmende arbejde kan være forskelligt, men de bærende principper og værdier er ens.

Forbindelsen mellem sundhed, trivsel og læring er et område, som mange lærere, politikere, forældre og skoleledere i stigende grad får øje på; både i Danmark og udlandet – og den udvikling understøtter vi på UC SYD.

Vi arbejder sammen med kommuner, skoler og andre forskningsinstitutioner, der lige som os ønsker at udvikle mere viden om, hvordan vi bedst kan arbejde med sundhedsfremme i skolen.

Download gratis bog om den sundhedsfremmende skole.

02

UC SYDs eksperter

Har du brug for viden, information eller svar på spørgsmål, så kontakt vores eksperter

 

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. 

03

Til dig, der arbejder med sundhedsfremme i skolen

Skoler arbejder på forskellige måder med sundhedsfremmende tiltag. Måske arbejder I med en systematisk og strategisk indsats eller med mindre indsatser ad hoc. Det kan f.eks. være områder som jeres fysiske rammer, sociale og sundhedskompetencer hos eleverne, seksualundervisning, sundhedspolitik på skolen, bevægelse, idræt eller kost.

På UC SYD er vores erfaring, at en systematisk tilgang med strategiske mål er med til at sikre et godt udbytte for både jeres elever og medarbejdere. De strategiske mål kan f.eks. handle om, at I

 • udarbejder en vision eller politik for et sundhedsfremmende arbejde på skolen
 • opretter et sundhedsråd
 • rammesætter og dokumenterer sundhedsundervisning  

Vi arbejder sammen med alle aktører tilknyttet skolen, når vi sætter fokus på øget trivsel og sundhed i skolen.

Sådan arbejder vi med den sundhedsfremmende skole

Ønsker I som skole eller kommunal forvaltning at sætte fokus på sundhed i skolen sammen med os, foregår det altid med afsæt i den enkelte skole og den virkelighed, I står i.

Sammen med jer identificerer vi de største potentialer og de væsentligste barrierer for at sikre, at vi anvender ressourcerne på indsatser der er relevant for jer. Samarbejdet kan være centreret omkring kompetenceudvikling, skoleudvikling og/eller forskning.

Vi arbejder sammen med skoler omkring længere forløb, hvor I som skole over en to-årig periode kan certificeres som Sundhedsfremmende skole. Kontakt videncenterchef Børge Koch på 7266 5250 | bfko@ucsyd.dk for mere information.

KOSMOS

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. Navnet er en forkortelse af vores indsatsområder: kost, motion og sundhed, som KOSMOS har arbejdet med siden 2007 med støtte fra Undervisningsministeriet.

Med KOSMOS får I:

 • en samlet indgang til viden, praksisudvikling og kompetenceudvikling i relation til børn og unges sundhedsadfærd
 • netværk, som udvikler og fastholder viden.
 • udvikling af ny tværfaglig viden om børns og unges sundhed
 • viden om sundhed, kost og motion med essentiel betydning for bacheloruddannelser som f.eks. Lærer- og Pædagoguddannelsen
 • et dynamisk center, der er garant for et tæt, tværfagligt samarbejde med dialog og medinddragelse som væsentlige værdier

Læs mere om KOSMOS

Schools for Health in Europe: et nationalt netværk af sundhedsfremmende skoler

Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) er et netværk, der består af 36 lande i og uden for EU, og der alle arbejder med den sundhedsfremmende skole.

Danmarks nationale koordinator er Børge Koch, og Anette Schulz er netværkets leder. Netværkets internationale sekretariat er placeret hos UC SYD.

SHE arbejder bl.a. med:

 • Udvikling af sundhedspolitikker på skoleområdet
 • De fysiske rammer for sundhed på skolen
 • De sociale rammer for sundhed på skolen
 • Elever og ansattes sundhedskompetencer
 • Sundhedsplejerske (school nurse)
 • Seksualundervisning

Læs mere om Schools for Health in Europe.

 

Tre gode råd til den sundhedsfremmende skole
 1. Helskoleindsats
  Et af de bærende principper for den sundhedsfremmende skole er The whole school approach (TWSA). På dansk kalder vi det helskoleindsats. TWSA er et princip om at fokusere på flere områder samtidig i et forsøg på at ramme mange af de faktorer, der har betydning for elevernes og medarbejdernes trivsel og sundhed.

  I arbejdet med sundhedsfremme i skolen handler det om, at I undgår en situation, hvor et øget fokus på f.eks. kost betyder, at I må nedprioritere på et andet sundhedsrelateret område. Derfor forsøger TWSA at arbejde med mange sundhedsrelaterede områder samtidig. Læs mere om TWSA
   
 2. Deltagelse og handlekompetencer som forudsætninger
  En helt grundlæggende forudsætning for, at en sundhedsfremmende indsats kan fungere på jeres skole, er elevernes og medarbejdernes deltagelse, og at eleverne oparbejder handlekompetence.

  Ideen med at fokusere på deltagelse er resultatet af kritik af den top-down praksis, der var gældende op igennem 90’erne. Her troede eksperterne på, at en løftet pegefinger overfor eleverne ville have en positiv effekt.

  Kritikken af den tilgang har resulteret i et meget større fokus på elevernes deltagelse og indre motivation i moderne sundhedsfremmende tiltag.

  Læs mere i kapitel 1 i En Skole i bevægelse
   
 3. Skab netværk
  Vi har alle både blinde pletter og også områder, hvor vi er særligt stærke, når det gælder sundhedsfremmende tiltag. Det gælder både mennesker og organisationer.

  I kan derfor    vinde meget ved at skabe strukturer og netværk, hvor I sammen med andre skoler, konsulenter, eksterne eksperter eller kollegaer får sat fokus på de områder, hvor I er særligt stærke og de områder, hvor I har brug for nytænkning eller omprioritering.

  Vi har gode erfaringer med at skabe og udvikle netværk og hjælper gerne med at løse denne opgave sammen med jer.  

Brug for et udviklingsbesøg?

Har I brug for viden og konkrete erfaringer til at udvikle en sundhedsfremmende skole, så kommer vi gerne på besøg til en uforpligtende snak om jeres udfordringer og muligheder. Kontakt videncenterchef Børge Koch.

Få del i den nyeste viden

Den forskningsviden, vi udvikler på UC SYD, bliver en del af undervisningen på vores diplom- og akademiuddannelser. Her vil du møde undervisere, der også forsker og deler deres viden med dig.

Er du interesseret i nye kompetencer og viden indenfor det pædagogiske og sundhedsfremme, kan du læse mere om dine muligheder og se moduler og specialiserede fagområder under Den pædagogiske diplomuddannelse.

04

Det siger forskningen om den sundhedsfremmende skole

Den sundhedsfremmende skole er ifølge WHO en skole der ”konstant styrker kapaciteten som en sund setting for at leve, lære og arbejde”. Et begreb, der er så bredt, at det ikke egner sig til at forske i, da forskning i så brede begreber bliver meget vanskeligt at kontrollere.

Den sundhedsfremmende skole som begreb

Der findes derfor kun få projekter, der i større omfang har undersøgt den sundhedsfremmende skole som samlet ide.

Et af de projekter, hvor den sundsfremmende skole som fænomen er blevet undersøgt, er et projekt fra Canada, hvor man sammenlignede 10 skoler, der implementerede en sundhedsfremmende tilgang med lignende kontrolskoler. Ved at måle på elevernes trivsel, viste forskerne, at eleverne i de sundhedsfremmende skoler scorede en smule højere på trivsel. Men dog ikke på et niveau, hvor det var statistisk signifikant.

I en reviewartikel fra 2014   kiggede en gruppe forskere på 67 studier og viste at samlet set bidrog den sundhedsfremmende skole til både mere sundhed, mere fysisk aktivitet og bedre fitnessniveau, men ingen effekt på mental sundhed, alkohol vaner, vold eller mobning.

Årsagen til at forskningsresultaterne er få og usikre skyldes ikke nødvendigvis, at principperne bag den sundhedsfremmende tilgang ikke har nogen effekt. Dog er det en mulighed. Men det er tæt på umuligt at dokumentere en effekt på så store og komplekse systemer.

SHE-netværket har sammen med WHO været værter for i alt fem internationale konferencer om den sundhedsfremmende skole. Seneste konference var i 2019 i Moskva. Du kan læse en såkaldt konference-statement som opsummerer konferencens konklusioner og som giver en fin status over arbejdet med den sundhedsfremmende skole i Europa

Elementer i den sundhedsfremmende skole

Argumenterne for at fokusere på sundhed i skolen finder vi ved at kigge enkeltvis på den forskning, der beskæftiger sig med nogle af de temaer, der kan indgå i arbejdet med sundhedsfremme i skolen.

F.eks. peger en del forskning på at fokus på elevernes kost har en positiv effekt på elevers trivsel og læring , ligesom sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring er veldokumenteret.

SPIF-projektet tager løbende temperaturen på idrætsfaget i Danmark. Gennem spørgeskema og interviews undersøger projektet hvordan det går med idrætsundervisningen i folkeskolen

Seksualundervisning  og fokus på seksuel sundhed er et andet tema, hvor dokumentationen for en positiv effekt på elevernes sundhed er god.

På trods af de få forskningsprojekter, der har kigget på den sundhedsfremmende skole som samlet begreb, er der stadig mange gode argumenter for at fokusere på sundhed og sundhedsfremme i skolen for at øge elevernes trivsel og læring.

05

Relateret viden

Du kan finde mere viden om den sundhedsfremmende skole i følgende udgivelser og projekter:

Health, well-being and education: Building a sustainable future. The Moscow statement on Health Promoting Schools, 2020. Fra The Fifth European Conference on Health-Promoting Schools 2019.

En skole i bevægelse. Med bidrag fra UC SYD får du mange relevante kapitler til arbejdet med sundhedsfremmende tiltag i skolen.

Gratis bog om den sundhedsfremmende skole

Hold dig opdateret om den sundhedsfremmende skole med nyhedsbrevet om sundhedsfremme fra UC SYD. Nyhedsbrevet giver information både fra ind- og udland og er skrevet på dansk.

Få internationale nyheder om den sundhedsfremmende skole og fælg med i SHE-netværket med SHE's nyhedsbrev på engelsk.

06

Kontakt

Har du spørgsmål, brug for viden eller svar på spørgsmål, så kontakt os.
 

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Resumé

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.