Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogram for pædagogik og pædagogisk praksis

Vi skaber viden om pædagogik og de mangfoldige måder den udspiller sig på

01

Om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammets forskning understøtter at pædagoger og andre fagprofessionelle kan skabe positive forandringer i menneskers liv. Derfor begynder vores forskning ofte midt i praksis i en søgen efter nye forståelser, der kan kvalificere den faglige samtale om, hvad god pædagogisk praksis kan siges at være

Børn, unge og voksne, der har brug for pædagogisk støtte, har krav på at møde dygtige fagprofessionelle, som møder mennesker, deres liv og fællesskaber med pædagogisk omhu og omtanke.

Det kræver viden, som er udviklet med forståelse for kompleksiteten i pædagogisk praksis. 

Sammen om praksis

Vi arbejder tæt sammen med kommuner og pædagogiske institutioner. Sammen med fagprofessionelle udforsker vi dilemmaer, modsætninger, spændingsfelter og muligheder, sådan at vi i fællesskab kan blive klogere og får nye perspektiver på praksis.

Viden bliver bæredygtig, når spørgsmål, svar og nye tilgange udvikles i samarbejde med kompetente professionelle. Vi samarbejder desuden med organisationer og med forskningsmiljøer på universiteter og andre professionshøjskoler i ind- og udland gennem projekter og netværk.

De gennemgående temaer i programmet er: 

 • Barndom, leg og børnefællesskaber 
 • Æstetik, pædagogisk takt og dømmekraft
 • Fællesskab, forskellighed og forskellige livssituationer, udsathed og deltagelsesmuligheder
 • Dannelse og læring - også i pædagoguddannelsen
 • Omsorg, trivsel og myndiggørelse
 • Institutionelle vilkår, materialitet, rammer og definitionsmagt
 • Pædagogikkens historie, paradokser, vidensformer og værdier
 • Dokumentation, læreplaner, kvalitetsudvikling, evaluering, undersøgelse og udvikling af pædagogisk faglighed

Afsæt i den pædagogiske praksis

Vores arbejde tager ofte afsæt i afgrænsede problematikker i praksis, men den viden vi udvikler, udvikles og bringes i spil i en pædagogisk praksis, hvor hensynene og perspektiverne er mange. Eksempelvis kan pædagogerne på en skole vælge i en periode at fokusere på børnenes liv på de sociale medier, men det betyder ikke, at de ikke også skal støtte det sociale liv og den enkeltes udvikling i klassen og i skolegården.

Beboere med udviklingshandicap på et bosted skal støttes i at være selvhjulpne og kunne mestre hverdagen i egen bolig, men de skal samtidig også støttes i at deltage i fritidstilbud uden for bofællesskabet.

02

Ph.d.-projekter

Evaluering af læreprocesser og gennemførsel af prøver, der tager afsæt i Playful Learning

Om projektet

Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan evaluere læreprocesser og gennemføre prøver, der tager afsæt i Playful Learning på pædagoguddannelsen.

Undersøgelser viser, at evalueringer kan gribe styrende ind i planlægningen og gennemførslen af undervisningen. Brug af traditionelle evalueringer kan føre til, at mere kreative og legende undervisningsformer udelades. Derfor er der et behov for at finde nye måder at evaluere på. 

Forskningen tager udgangspunkt i design-based research. Tilgangen er undersøgende og eksperimenterende, og igennem Design: Labs, interviews og observationer udvikles der i samarbejde med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen ny viden og et nyt evalueringsdesign.

Projektmedarbejder

Mikkel Vinding

Playful Learning - Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med leg ved curriculære temaer i pædagog- og læreruddannelsen

Om projektet

I projektet er et særligt fokus på at udforske, hvordan brugen en kropslig engagerende undervisningsformer kan være med til at styrke legende kvaliteter i undervisningen på en relevant måde.

Fordi læreruddannelsen selv bør være drivkraften bag udviklingen af egen undervisningskultur (Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2018) tager projektet udgangspunkt Design-Based Research (DBR).

Her er det er muligt, gennem eksperimenter i det naturlige undervisningsmiljø, at studere det, som ikke er der i forvejen og dermed skabe en kobling mellem uddannelsesteori/forskning og uddannelsespraksis (Barab og Squire 2004).

Metoden passer godt sammen med professionshøjskolernes ambition om at gøre læreruddannelsen til et udviklingslaboratorium for god undervisning (Danske Professionshøjskoler 2018) 

Projektets eksperimenter udvikles i iterative processer mellem forsker, undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelsen med fokus på at designe, gennemføre, evaluere og videreudvikle eksperimenter. 

Projektmedarbejder

Lise Hostrup Sønnichsen

03

Projekter

Børns perspektiver på ”Impuls og fordybelse”

Om projektet

Forskningsprojektet følger processer og resultater af udviklingsprojektet Impuls og fordybelse – Børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud – hvor UC SYD samarbejder med kunst- og kulturinstitutioner, forvaltninger og 17 dagtilbud i Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner (2019-21).
Forskningsprojektet interesserer sig særligt for børns perspektiver.

Projektmedarbejdere

Ane Bjerre Odgaard
Lotte Gilbert Langseth
Kaare W. Nielsen
Kim Jerg

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud, da et manglende systematisk og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne anses som en flaskehals for at kunne minimere hygiejne udgifter i dagtilbud samt tilføre ny (hygiejne) viden.    

Projektmedarbejdere

Pia Due
Dorthe Iversen
Lisbeth Larsen

Læringsmiljø i dagtilbud

Om projektet

Indførelsen af ”Den styrkede læreplan” for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter. Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forskningsbaserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Vi vil derfor undersøge begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner.

Projektmedarbejdere

Lene Hørdum Sørensen
Pernille Hertzberg

Playful Learning Research Extension

Om projektet

Projektet har til formål at undersøge hvordan en legende tilgang til læring kan bidrage til pædagog- og læreruddannelsen. I en iterativ proces hvor en række mindre forsøg bidrager projektet med viden om hvordan pædagog- og læreruddannelsen kan arbejde med legende elementer i undervisningen.

Projektmedarbejder

Jesper von Seelen

Pædagogen i uderummet – pædagogens didaktiske kompetence til understøttelse af borgeres trivsel

Om projektet

Projektets formål er at generere ny viden og forståelse for særligt betydningsfulde didaktiske kompetencer hos pædagogen i forhold til at understøtte borgergruppers trivsel med uderummet som det pædagogiske læringsmiljø.

Projektmedarbejdere

Jette Lindgaard
Bent Vigsø

Samarbejdsrelationer - styrkelse af dagtilbuds faglige identitet og trivsel

Om projektet

Undersøgelse af hvorvidt en styrkelse af dagtilbuds faglige identitet og relationskompetence påvirker medarbejdernes trivsel. Den pædagogiske profession har udfordringer med at anerkende sit fag, udfordret på stress og højt sygefravær, hvilket kalder på ny viden ift. udvikling af et professionelt læringsmiljø. Projektet gennemføres med seks daginstitutioner fra Vejen Kommune.

Projektmedarbejdere

Lisbeth Larsen
Dorthe Zinck Iversen

Sproglig bevidsthed i det tyske mindretals børnehaver

Om projektet

Projektet ønsker gennem et aktionsforskningsforløb at kaste lys over, hvordan pædagoger i det tyske mindretal kan arbejde med deres sproglige bevidsthed og hvordan de gennem forskellige sprogaktiviteter (aktioner) kan stilladser børnenes sproglige bevidsthed. En øget sproglig bevidsthed hos både pædagoger og børn er central i enhver vellykket sprogpædagogisk praksis.

Projektmedarbejdere

Camilla F. Hansen
Karen Margrethe Aarøe
Merete Smith-Sivertsen
Ole Christian Hansen
Sebastian Becher

Status på idrætsfaget (SPIF)

Om projektet

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.

Projektmedarbejdere

Jesper von Seelen
Katrine Bertelsen
Martin E. Knudsen
Tine Hedegaard Bruun 
Julie D Guldager

Virker spillet VR FestLab?

Om projektet

Projektets målsætning er at teste hvorvidt et nyligt udviklet simulationsspil med Virtual Reality (VR) teknik (VR FestLab) kan hjælpe unge med at opbygge og styrke deres evner til at navigere og sige fra i situationer, hvor de kan føle sig udsat for gruppepres i forhold til at drikke alkohol og brug af andre rusmidler. Der testes ift. effekten på danske unge i alderen 15-18 år. I spillet har deltageren mulighed at ”styre” sin egen fest gennem intuitive og virkelighedstro valg, der udføres ved at bruge specielt elektronisk udstyr. Værktøjet testes i et klyngebaseret case-control forsøg.

Projektmedarbejder

Julie Dalgaard Guldager

04
05

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål? Kontakt

Ane Bjerre Odgaard

Docent

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane forsker i børns muligheder for at være kulturproducerende i deres institutionelt rammesatte hverdagsliv.

Hun er ph.d. og underviser også på pædagoguddannelsen på UC SYD og på UC SYD's diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.