Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og kommunikation

Vi skaber viden om børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

01

Om forskningsprogrammet

Vi beskæftiger os med institutioner, forvaltning, professioner og mennesker i udsatte positioner samt med forskellige former for visuel og auditiv kommunikation. Forskningsprogrammet er tværvidenskabeligt og vi anvender teori og metoder fra forskellige forskningstraditioner. Vi ser den åbne, inddragende og undersøgende tilgang som en stor kvalitet.

Bliv endnu klogere på forskningen

Videnstemaer
Læs nogle af videnstemaerne i forskningsprogrammet:

Borgere og professioner

Vi forsker i og samarbejder om hvad der skaber lige muligheder for alle børn og voksne, herunder hvordan fagprofessionelle, kommuner, regioner, boligselskaber og NGO’er kan reducere ulighed f.eks. i partnerskaber omkring indsatser i udsatte boligområder.

Vi er særligt interesseret i at afdække hvilken betydning udsatte personers livsomstændigheder samt ressourcer har for deres muligheder for f.eks. at navigere i social- og sundhedsvæsenet.  

Forskning tæt på praksis

Vi undersøger og udvikler ny praksisnær viden om f.eks. udredninger, handleplaner og helhedsorienterede planer i kommunale, regionale og statslige indsatser på tværs af professioner, samt hvilken betydning kommunal organisering og ledelse har for implementering af indsatser. 

Mødet mellem forvaltning og borger har både betydning for den enkelte borger, familien og for de professionelles praksis og trivsel. I dette møde spiler emner som forvaltningsret, etik og inddragelse ofte en vigtig rolle og vi undersøger i denne sammenhæng f.eks. fænomener som forråelse, hvor vi kigger på både omfang, definitioner og betydning af fænomenet. 

Kommunikation i fokus 

Et af forskningsprogrammets fokusområder er at bidrage til vidensmiljøet på UC SYDs kreative uddannelser: Lyddesign og Grafisk Kommunikation. Vi undersøger, hvordan æstetisk kommunikation skaber relationer mellem afsender og modtager i forskellige sammenhænge som eksempelvis børnehaver, på sygehuse, i jobcentret og på museer. Vi undersøger hvordan kommunikation kan lykkes, hvad enten det er en visuel fremstilling, brug af lyd eller kommunikation direkte mellem mennesker. 

Stor forskningsbredde 

Forskningsprogrammets aktiviteter tager ofte afsæt i et tæt samarbejde med institutioner og forvaltninger hvor vi undersøger praksis og bidrager til løsninger på konkrete udfordringer i professionerne. I programmet er forskningsprojekterne organiseret i følgende temaer og spor: 

  • Etik, forvaltningsret og inddragelse af børn, forældre, familie og netværk
  • Kommunikation, æstetik og atmosfæreforskning
  • Ulighed, fattigdom, social arv og civilsamfundstiltag
  • Helhedsorienteret, tværfagligt samarbejde, organisation og ledelse
02

Projekter

Aktiv og sund

Om projektet

Der ansøges om støtte til at formidle empirisk viden i artikelform om fysisk og mental sundhedsfremme på voksen udsatte-området med særligt fokus på hvordan den sundhedsfaglige profession kan spille sammen med den socialpædagogiske praksis på væresteder og  bosteder. Projektet er tværgående mellem mindst 3 uddannelser på UC SYD og leverer, udover empiri fra projekt under Sundhedsstyrelsen, også et forskningsreview over viden om fysisk og mental sundhedsfremme på voksne udsatte området.

Projektmedarbejdere

Tina Harlev Nielsen
Kristoffer Thorn Poulsen
Tine Hedegaard Bruun
Christina Prinds

Den uformelle kommunikations betydning for samarbejdet på tværs mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller

Om projektet

Projektet er en empirisk mixed-methods undersøgelse i perioden 2019- 20 af betydningen af og sammenhængen mellem den formelle og uformelle kommunikation i samarbejdet mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller med udgangspunkt i tværfaglig teori, modeller og undersøgelses metoder udviklet til og anvendt i analyse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.        

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Helle Bjerresgaard
Rikke Lise Steffensen
Dorte Larsen

Det pædagogiske handlerum – imellem borgerønsker, styringselementer og politiske intentioner

Om projektet

Forskningsprojektet har til hensigt at undersøge, hvordan pædagogisk faglighed udvikles og udfoldes i det pædagogiske handlerum, som rammesættes af borgernes ønsker, socialpolitiske målsætninger og kommunale styringselementer (Voksenudredningsmetoden, Bestiller- udfører-modellen og §141handleplaner). Konkret tilrettelægges projektet som et kvalitativt (kritisk) casestudie med anvendelse af feltstudiemetoden som primær data-indsamlingsmetode. Konkret tages udgangspunkt i et kommunalt Bo- & Aktivitetscenter for mennesker med funktionsnedsættelser, som har medvirket i projekt; Metoder i Botilbud.      

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Jonna Nøttrup
Kristoffer Thorn Poulsen
Jens Astrupgaard

Én plan som grænseobjekt

Om projektet

Forskningsprojektet ´én plan som grænseobjekt´ har til formål at afdække hvordan praksis er i kommunerne ift. at skabe sammenhænge på tværs af forvaltninger med den nye lov ´en plan´. Forskningsprojektet ligger derfor i forlængelse af projekt ´handleplaner som grænseobjekter´. Forskningen gennemføres i 2019-2010, ud fra et mixed-method design hvor forskellige niveauer af aktører inddrages for at udlede implementeringsmuligheder og -barrierer i arbejdet med én handleplan.

Projektmedarbejdere

Anne- Marie Tyroll Beck
Tina Harlev Nielsen
To studerende fra socialrådgiveruddannelsen
Bo Morthorst Rasmussen som sparringspartner   

Et Community psykologisk perspektiv på Klubtilbud

Om projektet

Forskningsprojektet er en kvalitativ undersøgelse af, hvad et community psykologisk perspektiv er i klubtilbud og hvilke kendetegn på community psykologi, der kan identificeres. Projektet bygger på triangulering af data fra interviews, observationer og fokusgruppeinterview af klubpædagoger i tre klubtilbud. Forskningsprojektet bidrager med viden om, hvilken betydning pædagogens kompetencer spiller, og hvilke potentialer der ligger i en community psykologisk tilgang.

Projektmedarbejdere

Brian Mørk
Lena Knudsmark
Annette Knudsen

Familierådslagning i Esbjerg Kommune

Om projektet

Esbjerg Kommune er en af de kommuner i Danmark, der laver flest familierådslagninger og her er tale om et af de største      forskningsprojekter på dette område, der involverer en række delundersøgelse fx en løbende kvantitativ undersøgelse med spørgeskemaer for hver familierådslagning og opfølgning, der kombineres med data fra DUBU og kontoplanerne. Der er ligeledes en kvalitativ undersøgelse af børneperspektivet i familierådslagning, mfl. Al databehandling foregår internt i kommunen med hjælp fra deres specialister.        

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Anne-Mette Sandgaard, Medforsker fra Esbjerg Kommune 

Fra forråelse til god takt og tone i socialt arbejde

Om projektet

Antallet af klager til landets borgerrådgivere om forrået og uretfærdig sagsbehandling er steget markant. Men hvad skyldes denne forråelse? Hvad er konsekvenserne og hvorledes forebygges og bekæmpes det bedst muligt? Disse spørgsmål søges belyst gennem et litteraturstudie og empiriske undersøgelser.

Projektmedarbejdere

Heidi Fisher Eskildsen
Kristoffer Thorn Poulsen
Lulu Johanne Hjarnø Pedersen

Gældens sociale dynamik – At leve på lånt tid

Om projektet

Gældens sociale dynamik er et underbelyst forskningsfelt i Danmark, også selvom et stigende antal borgere er overgældssat. Forskningsprojektet har til formål at undersøge nedadgående social mobilitet og klassespecifikke copingstrategier som følge af gæld. Forskningsprojektet har et primært fokus på borgeren, og sekundært på gældsrådgiveres evne til at forandre den gældsattes livssituation. Det metodiske design bygger på life-course traditionen, og tilgangen er baseret på analyser af borgercases og interviews. Resultaterne vil kunne bruges aktivt til at eksemplificere nye fattigdomsproblematikker, udfordringer ved det tværsektorielle samarbejde og helhedsorienterede socialt arbejde på tværs af sektorer. Gældsrådgivning er massivt underbelyst på socialrådgiveruddannelsen. Det er til trods for, at en stigende andel af udsatte kæmper med gældsproblemer.

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Anne-Marie Tyroll Beck
Samuel P. Jones
Theepa Sivasubramaniam

Har vi glemt far, bonusfar og deres familier og netværk i det sociale arbejde

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på børn- og familiemyndighedens metodiske og tværprofessionelle tilgang i afdækningen og inddragelsen af barnets/den unges familie og netværk i løsningsmodeller med særligt fokus på far, bonusfar og deres familie og netværks inddragelse. Der er tale om et empirisk mixed methods studie, der indeholder en komparativ kvalitativ og kvantitativ analyse af tre kommuners praksis.

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Jeanne Vogt
Sabina Jæger

Socialt arbejde og sundhed

Om projektet

Dette projekts udgangspunkt er behovet for og ambitionen om at ændre socialfaglig praksis i forhold til at anvende et bredere og ressourceorienteret sundhedsperspektiv. Den gennemgående ide bag projektet er, at socialrådgivernes tilgang til egen praksis skal ændres ved, at praksis bliver identificeret, diskuteret og reflekteret både ved at beskrive denne, men også ved at andre aktører forholder sig til deres oplevelse af og syn på denne raksis. Problemformulering: Hvordan kan sundhedsperspektiver i et ressourceperspektiv kvalificere det sociale arbejde med børn og unge?

Projektmedarbejdere

Carsten Kronborg Bak
Jørn Henrik Enevoldsen
Anette Nielsen

03

Forskere

Se alle vores forskere i forskningsprogrammet. Du finder både kontaktoplysninger og CV under hvert navn.

04

Vil du vide mere?

 

Har du spørgsmål? Kontakt

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Birgitte Folmann

Docent

Birgitte Folmann (BFOL)

Forsker i menneskers praksis, sanser og erfaring med atmosfære i rum. 

I flere år har hun lavet følgeforskning på design- og innovationsprojekter, der udvikler nye standarder for rum på hospitaler. Her har hun fokus på patienter, pårørende og personalets sanseoplevelser og deres forhold til ny teknologi.