Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Center for mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på, fordi de til dagligt må forholde sig til børnenes tosprogethed og flerkulturalitet.

01

Mindretalspædagogik

I det dansk-tyske grænseland har vi et dansk og et tysk nationalt mindretal, som har deres egne uddannelsessystemer og uddannelsesinstitutioner. Nord for grænsen kan du gå i tyske vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og gymnasium. Tilsvarende har vi danske vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier syd for grænsen.

Institutionerne er kendetegnet ved at være situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst, og eleverne lærer her både tysk og dansk på modersmåls niveau. I institutionerne er undervisningssproget mindretalssproget og et særkende ved mindretalsinstitutionerne er, at børnene ikke altid har institutionssproget eller undervisningssproget som deres første modersmål.

Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på, fordi de til dagligt må forholde sig til børnenes tosprogethed og flerkulturalitet.

Center for Mindretalspædagogik beskæftiger sig med denne særlige pædagogik, der bedrives i mindretallenes institutioner – mindretalspædagogikken.

02

UC SYDs ekspert

Har du brug for mere viden om mindretalspæaddogik, så kontakt os gerne.
 

Lektor

Camilla Hansen (CFHA)

Resumé

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Camilla ist PhD und Projektleiterin am Institut für Minderheitenpädagogik und Expertin für Minderheitenpädagogik, Sprachpädagogik und Interkulturalität.

03

Til dig, der arbejder med mindretalspædagogik i praksis

Som lærer eller pædagog på en mindretalsinstitution er det vigtigt at have viden om den særlige kontekst som mindretallene og deres uddannelsesinstitutioner agerer under. Det drejer sig om helt basale aspekter som f.eks. viden om de historiske betingelser, der har ført mindretallenes opståen, men det kan også handle om mere abstrakte fænomener som kultur og sprog.

Det er vigtigt at kende til de faktorer for at kunne formidle dem videre til børnene. Center for mindretalspædagogiks forskning peger i den forbindelse på, at mange lærere i mindretallene inddrager emner som kultur og sprog jævnligt i deres undervisning, men at der samtidig er en stor andel lærere, der kun engang i mellem eller sjældent inddrager disse emner.

Det kan hænge sammen med manglende viden og manglende materialer. I Center for Mindretalspædagogik arbejder vi derfor målrettet på at udvikle pædagogiske forløb og materialer til gavn for praktikerne – og børnene.

Tre gode råd til dig, der arbejder i mindretallenes uddannelsesinstitutioner
  1. Tal med børnene om det at være del af et mindretal.
    At være del af et mindretal fylder en del i børnenes selvforståelse og identitet - særligt, hvis børnene ikke har mindretalssproget som deres første modersmål. Det er derfor vigtigt at tale med dem om de positive aspekter ved sproglig og kulturel mangfoldighed.  Det giver et positivt selvbillede at vide at ens sproglige og kulturelle baggrund er en ressource frem for en mangel.

  2. Diskuter mindretalspædagogikken med dine kollegaer – hvad forstår I ved begrebet og hvorvidt kan I identificere jer med det? Hvilke udfordringer oplever I forbindelse med børnenes tosprogethed? Og hvordan kan I aktivt arbejde med børnenes sproglige og kulturelle ressourcer? Forsøg at fokusere på muligheder frem for de begrænsninger børnenes sproglige baggrund medfører.

  3. Inddrag ny viden om andensprogstilegnelse og interkulturel pædagogik i din praksis – hvilke metoder er egnede og hvilke er mindre gode?

Undervisningsportalen danskmindretal.dk

I Center for Mindretalspædagogik har vi bl.a. bidraget til danskmindretal.dk som er en undervisningsportal, der stiller skarpt på emner rundt omkring Sydslesvig.

Her kan lærere fra flertals- og mindretalsskoler hurtigt og nemt finde undervisningsmaterialer om det danske mindretal i Sydslesvig.

Formålet er at oplyse folkeskoleelever om det danske mindretal i Sydslesvig gennem en samlet nyskabende digital pakke til undervisningen i folkeskolens 6.-9. klassetrin.

Har du spørgsmål, så kontakt Hildegunn Juulsgaard Johannesen på hjoh@ucsyd.dk

 

Kurser og oplæg om mindretalspædagogik

I Center for Mindretalspædagogik tilbyder vi kurser og oplæg om mindretalspædagogik og beslægtede emner som f.eks. sproglig opmærksomhed og interkulturalitet.

En gang om året afholder vi et et-dags kursus om mindretalspædagogik, der både henvender sig til studerende og praktikere, der er interesserede i emnet. Vil du vide mere, så kontakt Camilla Franziska Hansen på cfha@ucsyd.dk.

Internationalt netværk

I 2017 etablerede Center for Mindretalspædagogik sammen med Åbo Akademi (Finland ), Umeå University (Sverige) og The Arctic University of Norway (Norge) et nordisk netværk om mindretalspædagogik.

Formålet med netværket et at udforske og studere organiseringen af en mindretalspædagogik i læreruddannelsen i de nordiske lande.

Har du spørgsmål, så kontakt Camilla Franziska Hansen cfha@ucsyd.dk 

 

Sådan arbejder vi med mindretalspædagogik

I Center for mindretalspædagogik arbejder vi med en lang række forskellige udviklingsprojekter, der går tæt på den mindretalspædagogiske praksis.

Vi udvikler undervisningsmaterialer og forløb, opsamler best-practice og formidler teoretisk og praktisk viden om mindretalspædagogikken.

Tidlig tysk
I den seneste tid har man fra forskelligt sider fået øjnene op for de ressourcer og kompetencer der ligger i mindretallene. A.P. Møller Fonden støtter f.eks. projektet Tidlig sprogstart i tysk, som er et partnerskab mellem Center for Mindretalspædagogik, UC SYD, Aabenraa og Tønder Kommune.

Her er vi i gang med at udvikle og gennemføre et uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der klæder tysklærere på til at undervise i tysk fra helt ned til 0. klasse. Ideen er at udnytte det kultur- og sprogmødepotentiale, som grænselandet byder på og som mindretallene lever til daglig. har du spørgsmål, så kontakt Lone Houmann Holst på lhho@ucsyd.dk


Også Kulturministeriet støtter i forbindelse med regeringens Tysklandsstrategi et projekt med Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig som juridisk ansvarlig og Center for Mindretalspædagogik som den gennemførende instans.

Styrkelse af tyskfaget i Danmark
Projektet skal bidrage til at styrke tyskfaget i Danmark ved at afdække og undersøge de pædagogiske og didaktiske kompetencer, som det tyske mindretal ligger inde med.  Har du spørgsmål, så kontakt Camilla Franziska Hansen cfha@ucsyd.dk

 

Få del i den nyeste viden

Den forskningsviden, vi udvikler på UC SYD, bliver en del af undervisningen på vores diplom- og akademiuddannelser. Her vil du møde undervisere, der også forsker og deler deres viden med dig.

Er du interesseret i nye kompetencer og viden indenfor det pædagogiske og mindretalspædagogik, kan du læse mere om dine muligheder og se moduler og specialiserede fagområder under Den pædagogiske diplomuddannelse.

04

Det siger forskningen om mindretalspædagogik

Mindretalspædagogikken beskæftiger sig med den særlige pædagogik, som lærer og pædagoger anvender i nationale mindretals uddannelsesinstitutioner. Institutionerne er kendetegnet ved at være situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst, som medfører særlige pædagogiske potentialer og udfordringer.

Manglende ensartet mindretalspædagogisk faglighed

Forskning peger på, at nogle af de udfordringer som mindretalspædagogikken står over for, har at gøre med en manglende homogen eller “ensartet” mindretalspædagogisk faglighed. Praktikerne mangler en faglig-teoretisk viden, der ruster dem til at undervise tosprogede børn.

Det er udfordring, fordi det kan skabe usikkerhed og i værste fald føre til nogle pædagogiske strategier, der er kontraproduktive for elevernes sprogtilegnelse. Lærerne gør i deres sprogarbejde primært brug af praksisviden i form af en habitualiseret viden, der er baseret på mavefornemmelser og intuition – det kan være både godt og skidt.

Mindretalskonteksten fungerer som en lup

Et andet interessant aspekt som forskningen har vist, er at en lang række af de udfordringer og problemstillinger, som mindretalsinstitutionerne står overfor, også er udfordringer, som flertalsinstitutionerne skal håndtere. Udfordringerne bliver dog, på grund af mindretallenes særlige beskaffenhed, mere prekære.

Mindretalspædagogik knytter dermed an til en almen pædagogik, der i mindretallene kommer til udtryk i en særlig kulturel, sproglig og historisk kontekst, og som virker forstærkende på både de negative og de positive aspekter ved den undervisning, der praktiseres. Mindretalskonteksten fungerer således som en slags lup, der intensiverer pædagogiske udfordringer.

Mindretalspædagogikken i praksis

De to problemstillinger er er et uddrag af Camilla Franziska Hansens ph.d.afhandling om Mindretalspædagogik i praksis - en undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydslesvig. Forskningsresultaterne bruges til at målrette indsatser og initiativer, der understøtter mindretallenes lærere og pædagoger i deres pædagogiske arbejde.

Ud over forskellige udviklingsprojekter der er blevet igangsat i kølvandet på forskningen, tilbyder Center for Mindretalspædagogik også kortere kurser, hvor praktikerne har mulighed for at diskutere nogle af de problemstillinger de står overfor. Hermed får de mulighed for at dele deres viden og på den måde etablere vilkår for en mindretalspædagogisk faglighed.

Herudover har vi tilbudt et valgmodul i mindretalspædagogik i læreruddannelsen. Modulet ruster studerende der ønsker at arbejde i mindretallene til at kunne varetage deres opgave med udgangspunkt i den mest aktuelle viden om tosprogethed og interkulturalitet.

05

Relateret viden

Mindretalspædagogik i praksis – en undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydslesvig. Ph.d.-afhandling af Camilla Hansen (2017).

Mindretalspædagogik. Minderheitenpädagogik  af A. von Oettingen,  L. Komischke-Konnerup, L. Mikkelsen-Buhl, A. Tästensen og M. Wanger (2012). Aarhus: Klim.

Translanguaging. O. Garcia and L. Wei (2014). New York: Palgrave Macmillan

Pædagogikken på mindretallenes skoler bør forbedres. C.F. Hansen (2017). I Grænsen – magasin om mindretal, sprog og kultur. Nr. 6/ december 2017 årg. 79.
 

06

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for mere viden om mindretalspædagogik, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.

Camilla Hansen er UC SYDs ekspert indenfor mindretralspædagogik

Lektor

Camilla Hansen (CFHA)

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Camilla ist PhD und Projektleiterin am Institut für Minderheitenpädagogik und Expertin für Minderheitenpädagogik, Sprachpädagogik und Interkulturalität.