Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Professionelle læringsfællesskaber

En stærk model til samarbejde, undersøgelser og samtaler om pædagogisk praksis, der kan fremme børn og unges læring og trivsel.

01

Professionelle læringsfællesskaber

Den pædagogiske praksis i dagtilbud og skoler skal hele tiden forholde sig til nye udfordringer, hastige forandringer og øget kompleksitet. 

Det kræver stor selvstændighed af pædagoger og lærer i de daglige beslutninger, de træffer i forskellige situationer. Det kræver i høj grad også samarbejde, videndeling med kollegaer og refleksion for sammen at gøre den pædagogiske praksis bedre.

Vi oplever en stigende interesse fra dagtilbud og skoler, der gerne vil finde modeller til at organisere det pædagogiske samarbejde på en mere effektiv og meningsfuld måde. Så de bedst muligt imødekommer de krav og forventninger, som f.eks. forældre, politikere, erhverv og faglige foreninger stiller.

En af disse modeller er idéen om at arbejde i professionelle læringsfællesskaber. Her er der netop et stærkt fokus på samarbejde, undersøgelser og samtaler om pædagogisk praksis, der har til hensigt at fremme børn og unges læring og trivsel. Det er et område, vi i UC SYD er meget optaget af.

02

UC SYDs ekspert

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

03

Til dig, der arbejder med professionelle læringsfællesskaber

En række danske kommuner arbejder strategisk med at opbygge og understøtte professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skoler. Tilgangene er forskellige, men et af fællestrækkene er, at kommunerne har fokus på børn og unges læring på den ene side og på de professionelles læring på den anden side.

Professionelle læringsfællesskaber bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er i dagtilbud og skoler med at styrke den pædagogiske praksis og faglighed. Særligt i form af det teamsamarbejde, som efterhånden er almindeligt i institutionerne.

Forskning i professionelle læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med blik for systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik. Det kan åbne for nye veje til at understøtte børn og unge i deres læringsprocesser. 

Sådan arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber

På UC SYD arbejder vi med professionelle læringsfælleskaber i skoler og dagtilbud på flere måder. Her får du fire eksempler på hvordan vi griber det an:

 1. For det første arbejder vi på i lærer- og pædagoguddannelserne med en undersøgende tilgang til pædagogisk praksis, hvor de studerende lærer at forholde sig professionelt til empiriske data, som de selv eller andre har indsamlet.
   
 2. For det andet er vi optaget af, hvordan man som professionel på tværs af fag, uddannelse, institutioner og sektorer kan samarbejde og lære af hinanden for at styrke velfærden hos samfundsborgerne.
   
 3. For det tredje forsker vi i professionelle læringsfællesskabers roller og arbejdsopgaver, som særlige ressourcepersoner og vejledere har i dagtilbud og skoler.
   
 4. For det fjerde arbejder vi med professionelle læringsfællesskaber ud fra et organisationspædagogisk perspektiv, hvor vi også ser på, hvordan ledere kan være med til at fremme et læringscentreret samarbejde i dagtilbud og skoler.  

Vi underviser i, holder oplæg om og forsker i professionelle læringsfællesskaber og er på denne måde med til at understøtte de dagtilbud og skoler, som ønsker at arbejde i denne retning.

Hvad er professionelle læringsfællesskaber?

Der er forskellige tilgange til, hvad et professionelt læringsfællesskab er. På UC SYD fokuserer vi på fem centrale dele af et professionelt læringsfællesskab:

 1. At der er en fælles vision og værdier
 2. At der er fokus på børn og unges læring
 3. At der sker en deling eller deprivatisering af pædagogisk praksis
 4. At der forekommer reflekterende dialoger mellem professionelle
 5. At der opbygges en samarbejdskultur
Tre gode råd til at komme i gang med professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber opbygger I over længere tid. Det er hverken et koncept eller en metode, men en måde I kan organisere jer på som dagtilbud eller skole, der vægter udvikling af den pædagogiske praksis højt.

Et professionelt læringsfællesskab består af nogle centrale dele, som hænger sammen med hinanden. Det vil derfor være en god idé, at både jeres ledelse og jeres pædagogisk personale sætter ord på hvad I allerede gør og har succes med. Det er en løbende proces, og I tager altid udgangspunkt i den kapacitet, I allerede har. I begynder aldrig fra et nulpunkt.

I kan tage fat på flere ting, når I opbygger professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud eller skoler. Her er tre gode råd, der kan hjælpe jer i den indledende proces:

 1. Begynd småt. I har mange opgaver, der skal løses i den pædagogiske dagligdag. I et professionelt læringsfællesskab må I prioritere og begrænse jer til at undersøge bestemte kerneproblemstillinger for at få en dybere faglig viden eller færdigheder inden for netop den problemstilling. Vores første gode råd er, at I afgrænser og definerer jeres problemstilling. Det er også afgørende, at I tidligt bliver enige om, hvilken vision, hvilke værdier og hvilke mål, der skal være drivende for samarbejdet over en bestemt periode.
   
 2. Begynd med det, I kan lykkes med. Arbejdet i et professionelt læringsfællesskab handler om, at I eksperimenterer med nye pædagogiske fremgangsmåder og undersøger, hvordan det virker i jeres egen praksis. Vores andet gode råd er, at I begynder samarbejdet med at opleve jeres tidlige successer. Det er med til at skabe en kollektiv mestringsforventning. Desuden er det vigtigt at, I får snakket om tidligere erfaringer, der har relevans for det nye mål, I sætter for jeres professionelle læringsfællesskab. Det er med til at opbygge en gensidig tillid i gruppen.
   
 3. Begynd med at tale om, hvordan I kan fortsætte. Arbejdet i professionelle læringsfællesskaber er en løbende proces, hvor det handler om at lære. Vores tredje gode råd er, at I fra begyndelsen taler om, hvad det næste skridt kan være, så I skaber progression. Her er det også en god idé, at I fra begyndelsen er opmærksomme på, hvilke forhindringer der kan være i samarbejdet - f.eks. potentielle konflikter. Her kan I være proaktive, og opsætte forventninger til, hvordan I kan håndtere konflikter. Når konflikterne opstår, er det vigtigt, at I er reaktive ved at konfrontere og forsøge at løse konflikterne frem for at ignorere dem.

Brug for et udviklingsbesøg?

Har du brug for viden og konkrete erfaringer til at arbejde med professionelle læringsfællesskaber i jeres institution eller skole, så kommer vi gerne på besøg til en uforpligtende snak om jeres udfordringer og muligheder. Kontakt docent Thomas R. S. Albrechtsen.

Få del i den nyeste viden

Den forskningsviden, vi udvikler på UC SYD, bliver en del af undervisningen på vores diplom- og akademiuddannelser. Her vil du møde undervisere, der også forsker og deler deres viden med dig.

Er du interesseret i nye kompetencer og viden indenfor det pædagogiske område, kan du læse mere om dine muligheder og se moduler og specialiserede fagområder under Den pædagogiske diplomuddannelse.

 

04

Det siger forskningen om professionelle læringsfællesskaber

En række undersøgelser peger på, at ved at arbejde som et professionelt læringsfællesskab er du med til at opbygge kapaciteten i pædagogiske institutioner. En kapacitet, der er til gavn for børn og unges udvikling og læring.

Der er stadig områder inden for professionelle læringsfællesskaber, som vi ikke ved nok om, og som vi derfor er interesserede i at dykke dybere ned i på UC SYD. Det gælder både metodisk, empirisk og teoretisk viden. Eksempelvis er det stadig forholdsvis nyt at tale om professionelle læringsfællesskaber i en dansk kontekst, så derfor er det interessant at undersøge, hvordan pædagogiske institutioner, der er orienteret i den retning, udvikler sig over tid.

På den anden side er der en række professionelle praksisser, som allerede foregår i dagtilbud og skoler, som også er kendetegnet ved professionelle læringsfællesskaber. Disse praksisser er vi interesserede i at identificere, beskrive og analysere nærmere for at blive klogere på dem.

Det drejer sig f.eks om,

 • hvordan teamsamarbejde konkret foregår i dagligdagen
 • hvordan den kollegiale vejledning gribes an
 • hvordan professionelle læringsfællesskaber på tværs af institutioner kan opbygges.

Sidstnævnte arbejder vi med i projektet Universitetsskoler, hvor lærere, lærerstuderende, læreruddannere og forskere sammen undersøger kerneproblemstillinger fra den pædagogiske praksis og lærer af hinandens erfaringer og viden.

Fem centrale kendetegn ved et professionelt læringsfællesskab

Professionelle læringsfællesskaber er en kompleks størrelse og åbner derfor op for flere mindre forskningsområder. Eksempelvis  forskning, der siger noget i dybden om de fem centrale kendetegn ved et professionelt læringsfællesskab:

Fælles værdier og visioner

I forhold til at formulere fælles værdier og visioner i et professionelt læringsfællesskab så ved vi, at et samarbejde er mere effektivt, når det er tydeligt, i hvilken retningen det bevæger sig, end hvis formålet og målene for samarbejdet er uklare.

I den sammenhæng skelner vi også mellem forskellige typer af målsætning - f.eks. om det er præstationsmål eller mestringsmål der er styrende for samarbejdet. Som hovedregel vil det være en orientering mod mestringsmål, som er styrende for samarbejdet i professionelle læringsfællesskaber.

Fokus på elevers læring

I forhold til et fokus på elevers læring, så ser vi også her, hvordan deltagere i professionelle læringsfællesskaber netop får indsigt i, hvordan og hvad eleverne lærer, når det faktisk er det, som samtalerne drejer sig om.

Forskellige læringsteorier vil her være med til at fremhæve forskellige aspekter ved elevernes læring, herunder hvordan du bemærker tegn på læring og vurderer fremskridt i elevernes læring, så du kan tilpasse undervisningen herefter.

De reflekterende dialoger

De reflekterende dialoger i professionelle læringsfællesskaber er undersøgende dialoger. Det betyder, at de pædagogisk professionelle med fokus på elevernes læring på den ene side benytter sig af tilgængelig forskningsviden og på den anden side af relevante data og erfaring til at træffe beslutninger ud fra. 

Der er forskellige modeller for, hvordan du kan gribe sådanne undersøgelser an - f.eks. med  aktionslæring og lektionsstudier, hvor praksis bliver undersøgt sammen med andre med henblik på at forbedre den.

Deprivatiseringen af praksis

Et fjerde område for forskningen i professionelle læringsfællesskaber er deprivatiseringen af praksis og herunder hvordan vidensdeling mellem kolleger kan foregå, og hvordan implicit viden bliver eksplicit.

En stærk kollegial vejledningspraksis hjælper vidensdelingen og er med til at få viden til at cirkulere i den pædagogiske institution.

Samarbejdet

Det femte kendetegn ved professionelle læringsfællesskaber er selve samarbejdet. Her byder forskningen også på forskellige samarbejdsmodeller, som du kan bringe i spil i den pædagogiske praksis.

Det gælder f.eks. den empiriske forskning i teamsamarbejde i organisationer, som viser hvad der har særlig indflydelse på effektiviteten og trivslen i team.

Denne forskning har også relevans for forståelsen af professionelle læringsfællesskaber – f.eks. i forhold til betydningen af koordination og ledelse, klar kommunikation, tydelige mål, rolle og opgavefordeling, gensidig tillid og støtte.

05

Relateret viden

Ønsker du at vide mere om, hvad forskningen siger om professionelle læringsfællesskaber, så kan du blandt andet læse mere i følgende danske udgivelser:

Forskningsengageret skoleudvikling? Albrecthsen, T.R.S. i: Universitetsskolen - mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling, Thorgård, K. og von Oettingen, A, Dafolo (2019).

Beslutningskapital i professionelle læringsfællesskaber – eller hvordan vi sammen øver os i at undervise, Albrecthsen, T.R.S. i: Team, læringsfællesskaber og ledelse i skolen, Frode Boye Andersen, (red.) (2019).

Vidensnotat om professionelle læringsfællesskaber i gymnasiet, Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.

3 ting enhver skoleleder bør vide om det professionelle læringsfælleskab. Artikel om professionelle læringsfællesskaber fra Danmarks Evalueringsinstitut (2018).

Professionelle læringsfællesskaber: En vision for danske skoler? Albrechtsen, T.R.S. (2010). Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3, 84-92.

Professionelle læringsfællesskaber på VUC, Albrechtsen, T.R.S. (2016). Voksenuddannelse, 117, 8-13.

Professionelle læringsfællesskaber som praksis og som forskningsgenstand, Albrechtsen, T. R. S. (2017). Liv I Skolen, 19 (2), 6-15.

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden, Albrechtsen, T.R.S. (red.) (2016). Dafolo

Professionelle læringsfællesskaber: teamsamarbejde og undervisningsudvikling, Albrechtsen, T. R. S. (2013). Dafolo

06

Kontakt

Er du interesseret i mere viden om professionelle læringsfællesskaber, er du velkommen til at kontakte UC SYD Forskning.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.